InfoDOC

Paperless documentatie / documenten …

InfoDOC voorziet erin om alle leden van de organisatie, volgens de gebruiksprincipes van InfoCOP (User, Supervisor en Administrator), op een gestructureerde en samenhangende manier te documenteren.

Het gebruik van InfoDOC draagt in hoofdzaak bij tot het adequaat vervullen van de collectieve en individuele taken en opdrachten en zal een meerwaarde bieden bij het consulteren van de beschikbare politionele operationele documentatie.

Bedoelde documentatie wordt er op een zodanige wijze in verwerkt en beschikbaar gesteld, dat ze een hulp is bij de goede uitvoering van de opdrachten en van de missie eigen aan de politiezone.

De module is volledig geïntegreerd in de reeds bestaande productsuite en is te activeren via het single sign-on principe.

In welke mate draagt InfoDOC bij aan de Gemeenschapsgerichte politiezorg ?

InfoDOC biedt zowel intern en extern georiënteerde functionaliteiten en voorziet in probleemoplossende operationele en ketengerichte aansturing op basis van beschikbare politionele informatie. Het is nuttig om de politieman of vrouw in zijn handelen te documenteren, waarbij hij door middel van bekwame betrokkenheid efficiënter en effectiever zijn taak kan volbrengen.

In welke mate draagt InfoDOC bij aan de Informatiegestuurde politiezorg ?

InfoDOC voorziet zodoende in het gericht en gestuurd delen van informatie die initieel aan de actoren op het terrein duidelijk en gestructureerd  wordt aangeboden.
InfoDOC draagt o.a. bij om doelgericht en -bepalend politieactiviteiten aan te sturen, op te volgen, te evalueren en bij te sturen.

In welke mate draagt InfoDOC bij aan de Optimale bedrijfsvoering ?

InfoDOC stimuleert de interne samenwerking en draagt bij tot het resultaatgericht en transparant (samen)werken.