InfoCOP

Dynamische en interactieve briefingtool …

InfoCOP is in hoofdzaak een dynamische en interactieve briefingtool. Vanuit het strategisch kader, met een sterke focus op informatiegestuurde politiezorg, helpt de tool ter ondersteuning van de briefings en debriefings.

InfoCOP voorziet in het aanbieden van de operationele informatie ten behoeve van de uniforme en gecentraliseerde aansturing van de operationele activiteiten. De tool is opgebouwd als een “open source” met de bedoeling om deze te kunnen implementeren in en aan te kunnen passen aan menige organisatie. De tool is een dynamisch, interactief en uiterst eenvoudig moduleerbaar en parametriseerbaar product dat ontwikkeld werd ten behoeve van de verbetering van de informatiegestuurde en gemeenschapsgerichte politionele terreinwerking.

InfoCOP helpt bij het in de praktijk brengen van de intern en extern georiënteerde ketengerichte operationele aansturing.

Hoe ziet het eruit ?

De tool is een visueel medium waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde dia’s. InfoCOP kan o.m. geprojecteerd worden op een groot scherm, zoals een smartboard en is eveneens raadpleegbaar vanop elk werkstation. Dit ongeacht het aantal gebruikers.

Het opstellen van een dia is een koud kunstje: de beschikbare info wordt geregistreerd via vooraf aangemaakte templates waarbij gegevens enkel moeten worden geselecteerd, aangevinkt of ingevuld. Er zijn talrijke mogelijkheden om details te benadrukken, foto’s weer te geven, enz. De structuur van de dia’s krijgt vorm met behulp van specifieke kleuren en iconen.

004

Wat kunt u ermee doen ?

De kern van de zaak is het inwinnen of ter beschikking stellen van operationele informatie die relevant is voor het dagelijks werk van de politiemensen. Die informatie hoeft niet per se tijdens een briefing te worden (mee)gedeeld. Via de lokale werkstations heeft elke gebruiker immers op eender welk moment toegang tot de informatie.

Voorbeelden van het soort informatie dat op de dia’s wordt weergegeven, zijn op te sporen personen of voertuigen, identificaties van onbekende verdachten, de opvolging van bepaalde hot spots of de aankondiging van een evenement dat specifieke politieaandacht vereist.

InfoCOP is ook een interactief medium is. Zo kan een wijkinspecteur bijvoorbeeld feedback geven op een bericht over een feit of thema dat betrekking heeft op zijn wijk en kan hij de beschikbare info verder opvolgen en aanvullen.

InfoSTAD : een afgeleid product ten behoeve van de Preventiedienst Stad Kortrijk

file (6)InfoSTAD werd als afgeleid product van InfoCOP ontwikkeld ten behoeve van de leden van de Preventiedienst van de Stad Kortrijk. InfoSTAD laat zodoende toe om de gemeenschapwachten te voorzien van informatie die aan de basis een politioneel, doch gemeenschappelijk belang heeft.

De gemeenschapswachten kunnen zo een gewaardeerde bijdrage leveren bij de aanpak van de overlast op de hotspots, doordat ze met kennis van zaken op het terrein aanwezig zijn.

Vanuit politioneel operationeel oogpunt wordt achterliggend een signaal gegeven dat wanneer gemeenschapswachten op de hotspots aanwezig zijn, dit de ‘pappenheimers’ tot alertheid moet aanzetten !

De return van informatie zorgt voor nieuwe of bijgestuurde operationeel gerichte acties vanuit politioneel oogpunt.

De gemeenschapswachten zorgen aldus met eenzelfde focus voor meer ‘ogen’ op het terrein.

De omgeving van InfoSTAD is zodoende ook bereikbaar ten behoeve van de wijkinspecteurs van de politiezone VLAS. Zodoende kunnen zij kennis krijgen van relevante informatie of feedback die door de gemeenschapswachten wordt aangeboden via het forum van een bepaalde dia en kunnen zij er desgewenst zelf op anticiperen.

InfoSTAD werd uitvoerig in de kijker geplaatst in INFOREVUE 02 2011  –  “Bruggen bouwen met InfoSTAD” – het maandblad voor het kaderpersoneel van de geïntegreerde politie – editie Februari 2011.